Campaigns

Luxembourg

Законодателна уредба и Централен орган

Велико Херцогство Люксембург подписва на Хагската Конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29 май 1993г. на 06.06.1995г., ратифицира я на 05.07.2002г. и съответно конвенцията влиза в сила на 01.11.2002г.

Централен орган:

Министерство на националното образование, децата и младежта

Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване

Във Велико Херцогство Люксембург съществуват осиновителни агенции, които играят ролята на партньор и посредник и притежават акредитация, издадена им от Министерство на националното образование, децата и младежта.

Функции на акредитираните организации

Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване имат следните основни функции:

 

  • Подпомагат кандидат-осиновителите като ги информират и съветват за процедурата, а също и при съставянето на досието им;
  • Информират осиновяващите, относно техническите и законовите аспекти на процедурата;
  • Кореспондират с компетентните лица или институции, които да вземат решението за осиновяване, като им изпращат кандидатурите за осиновяване;
  • Проследяват процедурите, съобразно законодателните изисквания;
  • Подпомагат семействата, когато детето вече е пристигнало

Осиновителенпроцес - изискваниякъмкандидат- осиновителите

Двама души могат да осиновят заедно, ако са сключили брак и са женени най- малко от 3 години.

Според законодателството на Люксембург неженени/неомъжени граждани не могат да кандидатстват, като осиновители по процедурата за пълно осиновяване. 

Етапи на осиновителния процес във Велико Херцогство Люксембург

След като кандидатите заявят своето намерение да осиновят, следва процеса на социално проучване и психологическа характеристика на кандидатите.

Изготвя се оценка на готовото досие и при положителна оценка от страна на специалистите, досието на кандидат-осиновителите заедно с молба-формуляр се подава в Министерство на Семейството, където се подава и Решението за годност за осиновяване.

Следва изготвяне на пълно досие на кандидатите според изискванията на държавата, от която ще осиновяват.

 

Признаваненамеждународнотоосиновяване

Съдебното решение за осиновяване, произнесено в страната по произхода на детет се признава в Люксембург автоматично за държавите страни на Конвенцията и решението за осиновяване се вписва в Регистъра по гражданско състояние на Люксембург.  

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.